One Thousand Days and Nights - Akko through the Ages

Ann E Killebrew & Bered Raz-Remeo (Eds)